صفحه داخلی

کارگران و کارفرمایان کارگاهها و صنایع شهر ستان آوج برای اندازه گیری میزان آلاینده های محیط کار (آلاینده سنجی) به چه مراکزی باید مراجعه کنند؟

باید به مراکز مجاز ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در استان قزوین مراجعه کرد.