صفحه داخلی

چگونه می توانم در خصوص اینکه شغل من در گروه مشاغل سخت و زیان آور هست یا خیر اطلاعات کسب کنم؟

تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل به عهده کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور می باشد و صرفا بعد از بررسی کارشناسی موضوع توسط هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان بازرس اداره کار و مرکز بهداشت و بررسی شرایط کاری متقاضی مشخص می شود. متقاضیان بایستی فرم تقاضای مخصوص را تکمیل و تحویل دبیرخانه کمیته استانی واقع در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بدهند.