صفحه داخلی

چگونه توان مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار اخذ نمود؟

بر اساس آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت کار برای دریافت مجوز ایتدا بایستی نسبت به تاسیس شرکت اقدام نمود. بسته به اینکه نوع مجوز درخواستی بهداشت حرفه ای یا طب کار باشد بایستی یک نفر فارغ التحصیل در رشته های مرتبط عضو سهامداران و هیات مدیره شرکت تاسیس شده باشد. بعد از انجام کلیه اقدامات مربوط به ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها،نسبت به ارائه درخواست کتبی به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اقدام نمود.