صفحه داخلی

شرح وظایف واحد نظارت بر امورغذایی، آرایشی و بهداشتی  

 • شامل نظارت بر عملكردكارخانه هاي توليد و بسته بندي مواد غذايي 

 • بهداشتي وآرايشي ،ظروف و بسته بندي
 • پروانه ساخت بازديد فني و بهداشتي جهت صدور پروانه هاي تاسيس وبهره برداري
 • بازديدازمراكزعرضه اقلام بهداشتي وآرايشي
 • ظروف و بسته بندي تحت پوشش شهرستان البرز
 •  پيگيري و اعلام نتايج آزمون نمونه هايارسالي به آزمايشگاه كنترل مواد غذايي بهداشتي وآرايشي استان
 •  رسيدگي به شكايات واصله ازمحصولات غذايي آرايشي و بهداشتي
 • رسيدگي امور مربوط به كالاهاي وارداتي ازطريق نمونه برداري محموله هاي گمركي و انجام امور مربوط به ترخيص و گشايش كالا
 • صدورگواهي بهداشت براي محصولات صادراتي
 •  معدوم نمودن كالاهاي غير قابل مصرف و يا تغييركاربري آنها
 •  پيگيري تخلفات واحدهاي توليدي از طريق سازمان تعزيرات حكومتي(كميسيون ماده 11 تعزيرات )
 • اعلام نظريه كارشناسي در پرونده هايارجاعي از مراجع قضايي و انتظامي
 • شركت دركميسيون مبارزه با قاچاق كالاوارزشهرستان آوج و انجام سايرامور محوله از معاونت غذا و دارو استان ميباشد.