فرم ثبت شکایات از مراکز تحت پوشش - برای دریافت نسخه چاپی فرم روی کلمه بیشتر در پائین صفحه کلیک کنید.
شکایات از مراکز آوج
ثبت شکایت
نام و نام خانوادگی شاکی
نام پدر شاکی
عنوان مقطع
عنوان جنسیت
نام و نام خانوادگی متشاکی
شغل متشاکی
نام مرکز
نوع شکایتلطفا به طور کامل پر شود
تاریخ 1399/11/09 14:40:47
کد امنیتی