صفحه داخلی

ارتباط با واحد نظارت بر امور دارویی و مخدر


جهت ارتباط با واحد غذا و دارو می توانید از روش های زیر اقدام نمایید:


تلفن: 33623821

آدرس: قزوین، شهرستان آوج، خ امام، شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج