صفحه داخلی

شرح وظایف کارشناس نظارت بر امور دارویی و مواد مخدر :

1-       نظارت بر عملکرد داروخانه های بخش خصوصی و داروخانه های بیمارستانی شهرستان

2-       معرفی مسئول فنی جهت داروخانه های تحت پوشش

3-       پیگیری کلیه شکایات در خصوص داروخانه های تحت پوشش شبکه

4-       اعلام نظر کارشناسی به موارد ارجاعی از مراجع قضایی و انتظامی (در خصوص داروها و مکمل ها)

5-       جمع آوری و رسیدگی به امور شیر خشک یارانه ای

6-       پیگیری کمبودهای دارویی گزارش شده