صفحه داخلی

وظایف اداره نظارت بر امور دارو و مخدر:

  • نظارت بر عملکرد داروخانه های بخش خصوصی سطح شهرستان

  • رسیدگی به تقاضاهای داروخانه ها در خصوص انتقال مکان و بازدید کارشناسی از محل داروخانه

  • معرفی مسئول فنی

  • پیگیری کلیه شکایات در خصوص داروخانه های تحت پوشش شبکه

  • اعلام نظریه کارشناسی به موارد ارجاعی ازمراجع قضایی و انتظامی ( درخصوص داروها و مکملها ) و همکاری با نیروی انتظامی

  • جمع آوری و رسیدگی به امور شیر خشک یارانه ای

  • پیگیری کمبودهای دارویی

  • رسیدگی و ارجاع داروهای بیماران خاص