صفحه داخلی
 
معرفی مسئول واحد اداری


 
مصطفی قمشلو قمشلو

سمت :مسئول امور اداری - مسئول امور عمومی

مدرک :کارشناس ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی