صفحه داخلی
شرح وظایف رئیس امور اداری
 1. نظارت بر انعقاد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکت های خدماتی
 2. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق
 3. اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها
 4. تهیه و تنظیم برنامه ها به منظور هماهنگی واحدهای زیر مجموعه
 5. رسیدگی به پیشنهادات و درخواست پرسنل
 6. نظارت مستمر بر نحوه اجرای آئین نامه ها، قوانین و دستورالعمل ها
 7. انجام امور استخدامی پرسنل
 8. تنظیم ساعات موظفی پرسنل با نظر مقام مافوق
 9. نظارت بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک پرسنل
 10. بررسی و نظارت بر گزارشات واصله از واحدهای زیر مجموعه
 11. شرکت در کمیسیون ها و جلسات مورد نیاز و ضروری
 12. رسیدگی و امضاء مکاتبات اداری
 13. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان به مقام مافوق
 14. نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی، دبیرخانه، تدارکات، کارپردازی، انباردار و ...
 15. شرکت فعال در دوره های آموزشی و کارآموزی
 16. صدور احکام کارگزینی پرسنل
 17. مشارکت در انجام مربوط به بیمه و رفاهی کارکنان
 18. صدور ابلاغ ها تشویقات و ... پرسنل
 19. بررسی و رسیدگی ارتقاء طبقه و رتبه پرسنل
 20. بازدید مستمر از واحدهای زیر مجموعه
 21. انجام امور مربوط به حضور و غیاب و مرخصی پرسنل
 22. صدور گواهی اشتغال و ... برای پرسنل
 23. صدور گواهی کارکرد ماهانه پرسنل
 24. نظارت بر نحوه حفاظت و نگهداری اموال و تجهیزات
 25. انجام سایر امورات مربوطه با نظر مقام مافوق