صفحه داخلی
معرفی واحد امور اداری
 
این واحد از چند زیر گروه تشکیل گردیده است که عبارتند از:
 
 •   کارگزینی
 •    دبیرخانه (نامه رسانی – چاپ و تکثیر)
 •    خدمات و تاسیسات
 •   نقلیه
 
که در مجموع امور زیر را به انجام می رسانند:
 • صدور احکام پرسنل
 • انجام مکاتبات اداری
 • غییر وضعیت استخدامی پرسنلت
 • برگزاری کمیته نقل و انتقالات پرسنل
 • برگزاری کمیته نظام مشارکت
 • بازدید از مراکز
 • کنترل ورود و خروج پرسنل
 • مشخص کردن مقدار پاس و مرخصی های پرسنل
 • بررسی ماموریت ها و امور رفاهی
 • مبادلات نامه های اداری
 • تکثیر فرم ها و نامه ها
 • انجام کلیه امور خدماتی و تاسیساتی مورد نیاز ساختمان های تحت پوشش
 • نظافت و تعمیرات ساختمان ها 
 • انجام امور حمل و نقل اداری