صفحه داخلی

معرفی واحد امور بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج


در راستای تحقق اهداف نظام خدمات بهداشتی درمانی در کشور، آموزش و ارتقای مهارتهای بهورزان در ارائه خدمات به مردم از اهداف وزارت بهداشت و درمان جمهعوری اسلامی ایران می باشد. هدف کلی واحد امور بهورزی در حقیقت  برنامه ریزی جهت تامین نیروی انسانی و آموزش آنها وآموزش مستمر نیروهای شا غل مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت جهت انجام خدمات بهداشتی - درمانی و تامین سلامت جامعه می باشد .

امور بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در همین راستا و در جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات در جهت جذب و پذیرش بهورزان و فعالیت های مرتبط با بهورزان فارغ التحصیل گام برمی دارد. و در نظر دارد با هماهنگی بازآموزی بهورزان برنامه های آموزشی مدون و بخصوص برنامه ریزی فعالیت های کاردانهای مرتبط با بهورزان و امور مربوط با پشتیبانی خانه های بهداشت شرایط بهتری را برای فعالیت های منادیان سلامت در این عرصه فراهم نماید.


 

معرفی واحد آمار شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج


 آمار ، به عنوان یک  علم عبارت است از مطالعه و بررسی برای مفهوم دادن به داده ها بطوریکه درهرفعالیت و برنامه ریزی،آمار و اطلاعات منابع ارزشمندی در راستای تصمیم گیری صحیح برای سازمانها محسوب میشوند،‌ به عبارت دیگر رشد و توسعه در هر نظامی از جمله بهداشت و درمان کشور بدون بار اطلاعاتی نامفهوم است یعنی بدون داشتن اطلاعات پایه از گذشته و وضعیت موجود نمیتوانیم برنامه ریزی موثری در راستای نیل به اهداف آتی ساز مان داشته باشیم .

در سیستم بهداشتی آمار و اطلاع رسانی دقیق و پویا با دریافت داده های خام و تجزیه و تحلیل آنها مانند یک فیلتر پردازش کننده عمل می کند، ا رسال پس خوراند مناسب به صورت شاخص های استخراج شده ، جدا ول و نمودارها و... نقاط ضعف و قدرت را برای مدیران و کارکنان سیستم بهداشتی نمایان می سازد .

و این اطلاعات به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مناسب و ارتقاء شاخص های بهداشتی و در نهایت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی می باشد.  

 واحد آمار یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان آوج می باشد که عهده دار جمع آوری، کنترل وجمع بندی آمارو تهیه شاخص های بهداشتی مورد نیاز از اطلاعات عملکردیمراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان و ارسال آن به مراکز بالاتر می باشد.