صفحه داخلی
معرفی پرسنل واحد بهداشت حرفه ای


 
 مهندس فرج اله فرجی الموتی فرجی

سمت :کارشناس مسئول واحد

مدرک :کارشناس بهداشت حرفه ای


 مهندس اصغر صادقی صادقی
سمت :بازرس بهداشت حرفه ای
مدرک :کارشناس بهداشت حرفه ای

 مهندس اصلان عسگری ni image

سمت :بازرس بهداشت حرفه ای                                                            

مدرک :کاشناس بهداشت حرفه ای