صفحه داخلی
معرفی واحد بهداشت حرفه ای

شهرستان آوج با جمعیتی حدود 35000 نفر در غرب استان قزوین و در مجاورت استان همدان واقع شده است. این شهرستان بر اساس آخرین آمارها دارای 350 واحد کارگاهی با جمعیت کارگری 650 نفر می باشد و یک نفر نیروی رسمی، یک نفر نیروی شرکتی و یک نفر نیروی طرحی،که کار بازدید و بازرسی از کارگاهها و کارخانجات تحت پوشش را به عهده دارند.

تعریف بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای علمی است که با شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کارو انجام مراقبتهای بهداشتی و درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین در محیط های کار مرتبط می باشد.
 

اهداف بهداشت حرفه ای 
 

هدف بهداشت حرفه ای عبارتست از : تامین ،نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی شاغلین از طریق:

 • آموزش موازین بهداشتی و ایمنی به کارگران
 • کنترل مهندسی از طریق شناسایی و اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور
 • انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی از طریق معاینات دوره ای با هدف تعیین وضع سلامت و تشخیص به موقع بیماری های شغلی
 • توصیه و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران
 • بهسازی تاسیسات بهداشتی ورفاهی کارگران
 • اهم فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای
 • بازرسی ازکارخانجات و کارگاههاباهدف تامین سلامت کارگران
 • اجرای برنامه های کنترلی عوامل زیان آور محیط کار از قبیل صدا ، روشنایی ،گردوغبار ،ارگونومی ،مواد شیمیایی و...
 • تلاش جهت جذب و استقرار نیرو های بهداشت حرفه ای در کارخانجات
 • اجرای برنامه بهداشت کشاورزی با هدف تامین سلامت کارگران بخشهای کشاورزی ، دامداری ،پرورش ماهی ،گلخانه و باغات
 • تلاش جهت ارتقا سلامت قالیبافان و بهسازی کارگاههای قالیبافی در روستاهای تابع (طرح بقاء)
 • تشدید نظارت و بازرسی از کارگاههای تک واحدی
 • نظارت برعملکرد کاردانهاو بهورزان مراکز بهداشتی درمانی تابع
 • انجام معاینات کارگران و کارخانجات وکارگاههای تابع
 • برخورد قضایی با واحدهای متخلف