اطلاعیه
ممنوعیت استفاده از قارچ های خودرو و فله ای

  • از خرید و مصرف قارچ‌های خودرو جداً خودداری نمایید.

  • از خرید قارچ‌های فله ای از مراکز نامعتبر خودداری کنید.

  • تشخیص قارچ سمی از قارچ خوراکی بر اساس ظاهر، برای افراد دشوار و غیرممکن است.