اطلاعیه
روز ملاقات مردمی مدیر شبکه و بهداشت درمان شهرستان آوج
روزهای سه شنبه هر هفته 

ملاقات مردمی مدیر شبکه و بهداشت درمان شهرستان آوج با مراجعین محترم روزهای سه شنبه هر هفته می باشد.