اطلاعیه
نتایج آزمایش های تشخیص سریع ایدز در شهر آوج، منفی بود
خبر، فرج اله فرجی. روز 21 آذر 1395 شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج ضمن اینکه به منظور آشنایی عموم جامعه با عفونت «اچ آی وی» و بیماری ایدز، «ایستگاه سلامت» در شهر آوج برپا کرد، آزمایش های رایگان تشخیص سریع ایدز نیز برای کارگران شاغل در شهرداری و شبکه انجام شد که خوشبختانه در کلیه موارد، نتیجه منفی بود.
به گفته سارا مهراد، مراقب سلامت مرکز بهداشتی - درمانی آوج، ایستگاه سلامت،  برای افزایش اطلاعات مردم در مورد بیماری ایدز و ویروس منتقل کننده آن، در امامزاده محمد طاهر شهر برپا شد.
سعید قربان پور، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج نیز کار انجام آزمایش تشخیص سریع ایدز را انجام داد.