اخبار
در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج نشست هماهنگی نظام ارجاع الکترونیک برگزار شد

1398/8/12 يكشنبه

    نشست هماهنگی نظام ارجاع الکترونیک با حضور پزشکان و ماماهای شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در سالن اجتماعات این شبکه برگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای نظام ارجاع الکترونیک ارتقای سطح کیفی سلامت در جامعه، کنترل هزینه های درمانی، پیشگیری از درمان های تکراری و تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی را از مهمترین مزایای اجرای این طرح دانست.مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در ادامه بر برگزاری نشست های هماهنگی درون و برون بخشی به منظور آشنایی کارکنان و عموم مردم با مزایای این طرح، تهیه فرآیند ارجاع مراکز تحت پوشش و عدم ارجاع الکترونیک تا زمان اعلام بعدی تأکید کرد. این نشست همزمان با روز آمار ماهیانه در تاریخ چهارم آبان سال 1398 برگزار شد.