اخبار
در شهرستان آوج نشست های آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا برگزار شد

1398/6/28 پنجشنبه

نشست های آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا با حضور مراقبین سلامت و بهورزان در شهرستان آوج برگزار شد. ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با تأیید این خبر، تأمین و تقویت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در بلایا و افزایش توان فنی و مهارتی نیروهای ارائه دهنده خدمت در شرایط بحرانی را از مهمترین نیازهای واحدهای بهداشتی ارائه دهنده خدمت در بلایا دانست.ندا سلطانی، کارشناس سلامت روان و رفتار مراکز آوج و آبگرم در این نشست ها که در تاریخ 25 و 27 شهریور سال 98 برگزار شد، با بیان اصول کلی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و گروه های پرخطر و در معرض آسیب، نقش مراقبین و بهورزان در برنامه های واحد بلایا در مراکز و واکنش های روانی افراد پس از بحران را به شرکت کنندگان آموزش داد.