اخبار
در شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج نشست آموزشی خود مراقبتی و ازدواج با حضور دانشجویان شرکت کننده در اردوی جهادی برگزار شد

1396/6/15 چهارشنبه

خبر، فرج اله فرجی.

در شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج

نشست آموزشی خود مراقبتی و ازدواج با حضور دانشجویان شرکت کننده در اردوی جهادی برگزار شد

در تاریخ 13 شهریور سال 1396 نشست آموزشی خودمراقبتی و ازدواج با حضور دانشجویان بسیجی شرکت کننده در اردوی جهادی دانشگاه پیام نور استان قزوین در روستای شهیدآباد شهرستان آوج برگزار شد. در این نشست وحید عطایی، کارشناس آموزش سلامت شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج با معرفی برنامه خود مراقبتی، یکی از راهکارهای اساسی خود مراقبتی را انتخاب و ازدواج مناسب عنوان کرد. در بخش دیگر این نشست عبدالقادر محمدی، کارشناس واحد جوانان شبکه آوج ضمن ترغیب جوانان به ازدواج آسان و به تشریح خلأهای اجتماعی در بحث ازدواج پرداخت.

در این نشست دانشجویان به عنوان سفیر سلامت دانشجویی جذب و کتاب های راهنمای "خود مراقبتی جوانان" و "ازدواج 18+" به آنان اهدا شد.