کارکنان در شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج در تمرین دور میزی بلایا شرکت کردند

1398/2/7 شنبه

خبر، فرج اله فرجی.

کارکنان در شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج در تمرین دور میزی بلایا شرکت کردند

با توجه به نامگذاری پنجمین روز از هفته سلامت به عنوان سلامت در بلایا و بحران ها، کارکنان شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج ضمن آشنایی با کارکردهای فاز آمادگی و فاز پاسخ، سناریو وقوع سیل را نیز به صورت دورمیزی تمرین کردند.

لازم است اطلاعات کل جامعه نسبت به برنامه بلایا افزایش یابد

صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج در این نشست با اشاره به وقوع بلایای طبیعی در کشور، افزایش اطلاعات، ایجاد حساسیت، اجرای تمرین های دوره ای و توانایی در تدوین برنامه بلایا را از مهمترین موضوعات برای آمادگی در برابر بلایا عنوان کرد. فیض الهی ایجاد حساسیت و داشتن برنامه مقابله در برابر بلایا و انتقال اطلاعات به کل جامعه را یکی از مهمترین وظایف کارکنان شبکه در تمامی سطوح دانست.

هماهنگی با ادارات و نهادهای مرتبط قبل از وقوع بحران باید انجام شود

در این نشست مهندس محسن نوری، کارشناس مدیریت و کاهش خطر بلایای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به فازهای: پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی، گفت: اجرای این فازها همزمان با یکدیگر انجام می شود ولی با توجه به شرایط، میزان اجرای هر یک از آنها متفاوت می باشد. مهندس نوری بر شناسایی، هماهنگی و انعقاد نفاهم نامه با سایر ادارات و نهادهای مرتبط در قبل از وقوع بحران تأکید کرد.

نسخه قابل چاپ