سرطان قابل پیشگیری و درمان است

1397/11/7 يكشنبه

روز شمار پویش ملی مبارزه با سرطان سال 1397 چنین می‌باشد:

دوشنبه 1 بهمن 97: سرطان و تشخیص زودهنگام آن

سه شنبه 2 بهمن 97: محیط سالم و پیشگیری از سرطان

چهارشنبه 3 بهمن 97: پیشگیری از سرطان و زندگی اجتماعی و معنوی سالم

پنج شنبه 4 بهمن 97: سرطان و نقش سازمان‌های مردم نهاد و خیریه

جمعه 5 بهمن 97: پیشگیری از سرطان و شیوه زندگی سالم

شنبه 6 بهمن 97: سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها

یکشنبه 7 بهمن 97: سرطان و نقش نهادهای دولتی و حاکمیتی

نسخه قابل چاپ