صفحه داخلی
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج 
مسئول گسترش 
 مصطفی قمشلو  رئیس امور اداری و عمومی 
 طاهره رضوانی   کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده
ابراهیم غمخواه کثرتی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط
 فرج اله فرجی   کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای 
کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 وحید عطائی  کارشناس مسئول واحد بهداشت روان 
زینب اسماعیل زاده   کارشناس واحد گسترش 
لیلا محمدی  کارشناس واحد اداری 
سهیلا قنبری   کارشناس واحد بهداشت خانواده 
سمیه سلیمی کارشناس واحد بهداشت خانواده 
 سارا مهراد  کارشناس واحد بهداشت  خانواده 
حمیده شیخ محمدی   کارشناس واحد بهداشت محیط
اصغر صادقی کارشناس واحد بهداشت حرفه ای
 سعید قربان پور کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 یوسف عزیز اقدم  کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 حسین خمسه  کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 عباس کمالی  کارشناس واحد تغذیه 
فرج اله فرجی   کارشناس واحد روابط عمومی 
 هانیه مرادی  کارشناس واحد اسناد پزشکی 
 حسن شوندی   کارشناس واحد اموال و تدارکات و کارپردازی
 مصطفی پاک نژاد   مسئول واحد انبار 
 اسداله عبدی   مسئول واحد نقلیه 
 اصغر علمشاهی    واحد نقلیه 
 محمد امینی  مدیر امور مالی 
 فلاح  کارشناس امور مالی
نسیم افتخاری  کارشناس درآمد
فهیمه طاهرخانی  کارشناس آمار و اموربهورزی و جلب مشارکت های مردمی