صفحه داخلی

نام خدمت

کارشناس مربوطه

روزهای انجام خدمت

شماره تماس

محل انجام خدمت

صدور کارت سلامت شغلی

فرج اله فرجی

شنبه تا پنجشنبه

34623820

اتاق بهداشت حرفه ای

 مشاوره ازدواج

حسین خمسه

پنجشنبه

34623823

اتاق بیماری ها

خدمت ترویج تغذیه با شیر مادر

سهیلا قنبری

شنبه تا پنجشنبه

34623821

اتاق بهداشت خانواده

خدمت باروری سالم 

سمیه سلیمی

شنبه تا پنجشنبه

34623821

اتاق بهداشت خانواده

خدمات نوین سلامت سالمندان

سارا مهراد 

شنبه تا پنجشنبه

34623821

اتاق بهداشت خانواده

واکسیناسیون سربازی

سعید قربان پور

سه شنبه

34623823

اتاق بیماری ها

بیمار یابی سل

یوسف عزیز اقدم

شنبه تا پنجشنبه

34623823

اتاق بیماری ها

سرو واکسیناسیون

سعید قربان پور

سه شنبه

34623823

اتاق بیماری ها