صفحه داخلی
  •   آیا بیماری روانی درمان پذیر است ؟ دارو کمکی می کند ؟

  دارو درمانی یکی از مهمترین روشهای درمان بیماریهای روانی است و اکثریت بیماریهای روانی نیز قابل درمان هستند . مصرف دارو باعث ایجاد تعادل در مغز و کاهش یا بهبود کامل نشانه های بیماری می گردد. لذا با مصرف دارو بیماری روانی نیز مثل بیماری جسمی درمان می شود .