صفحه داخلی
  •  ویژگی های بیماری های روانی چیست؟

  1- تغییرات غیر طبیعی در تفکر ، عاطفه ، حافظه ، ادراک و قضاوت فرد که از گفتار و رفتار او شناخته می شود .

  2- این تغییرات باعث ناراحتی و رنج خود فرد یا اطرافیان و یا هر دو می شود .

  3- این تغییرات و ناراحتی های حاصل از آن باعث اختلال در فعالیت های روزمره شغلی و ارتباط با دیگران می گردد .