صفحه داخلی
سوال6- مراحل دریافت شماره انتشارات برای رسانه های تولید شده به چه صورتی می باشد؟
جواب:
 1- نمونه رسانه تولید شده به واحد آموزش تحویل داده می شود.
 2- واحد آموزش طبق دستورالعمل از نظر نگارشی، فونت، چیدمان، منابع و آرم رسانه تولید شده را بررسی کرده و رفع اشکال می کند.
3- رسانه تولید شده، مطابق موضوع در کمیته انتشارات علمی- اجرایی مطرح و توسط واحد مربوطه از نظر علمی و صحت متن مورد بررسی قرار گرفته و تائید می گردد. رسانه تولید شده پس از تائید در سطح شهرستان، توسط واحد آموزش و واحد مرتبط با موضوع رسانه در استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید، شماره انتشار دریافت می کند.