صفحه داخلی
سوال5- آیا برای هر گواهی آموزشی یک شماره مجوز داده می شود؟
 جواب: خیر، همه گواهی آموزشی صادر شده در یک سال شماره مجوز مشترک دارند.