صفحه داخلی
سوال4- مستندات لازم برای صدور گواهی آموزشی چه مواردی هستند؟
 جواب: نمونه خام گواهی مدرس – نمونه گواهی شرکت کننده در کلاس - صورتجلسه – فرم تکمیل شده ارزیابی و فرم تکمیل شده اثربخشی