صفحه داخلی
سوال3- جهت رسیدگی به شکایات مراکز درمانی چگونه می توان با آن واحد تماس حاصل نمود؟
 جواب: در صورت شکایت در ساعات اداری می توان به صورت حضوری به این واحد در شبکه بهداشت مراجعه یا با شماره تلفن 34622396 تماس حاصل نمایند.