صفحه داخلی
سوال2- چه مواردی توسط واحد آموزش سلامت بازرسی می شود؟
 جواب: برنامه های واحد آموزش سلامت طبق چک لیست واحد اعم از کیفیت برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی