صفحه داخلی
سوال1- واحد آموزش و ارتقای سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج بر چه مراکزی نظارت دارد؟
 جواب: کلیه مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت شهرستان آوج