صفحه داخلی

کارگران و کارفرمایان شهرستان آوج برای انجام معاینات دوره ای و قبل از استخدام به چه مراکزی باید مراجعه کنند؟

بر اساس مقررات کلیه معاینات دوره ای و قبل از استخدام بایستی از طریق مراکز مجاز دارای مجوز معتبر از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گردد.