صفحه داخلی
بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک و پزشک + کارت مراقبت کودک

بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک و پزشک + کارت مراقبت کودک

 با توجه به اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم از سال 1381، در سال گذشته اداره سلامت کودکان اقدام به بازنگری و به روز رسانی بسته خدمتی سلامت کودکان نمود. در بسته جدید منحنی های رشد کودکان از صدک به z-scor تغییر یافته است و  کلیه خدماتی که توسط مراقب سلامت و پزشک به کودکان زیر 5 سال ارائه می گردد، تجمیع شده است. از جمله قسمت های جدید، ارزیابی کودک از نظر شنوایی، ژنتیکی، ارزیابی فرزندآوری مادر، ارزیابی کودک از نظر کم کاری تیروئید و فنیل کتون اوری ، ارزیابی بدرفتاری با کودک و جدول غربالگری های کودک در بوکلت پزشک و غیرپزشک و 42 صفحه مشاوره و پیگیری فقط در بوکلت غیر پزشک می باشد.

بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک و پزشک

کارت مراقبت کودک