صفحه داخلی
چک لیست پایش خدمات نوین سلامت میانسالان

چک لیست پایش خدمات نوین سلامت میانسالان

 در همه روشهای پایش خدمات بهداشتی میزان تحقق استانداردهای ارائه خدمت از طریق نظارت مدیران یا خود ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد. منطقی است که سطوح مختلف ارائه خدمت وسطوح مختلف مدیریت خدمات در پایش برنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین در پایش برنامه بر اساس مدل زنجیره ای برنامه های سلامت، لازم است درونداد، برونداد، فرایندهای خدمت و پشتیبان مورد بررسی قرار گیرند.

دریافت فایل زیب شده: چک لیست پایش خدمات نوین سلامت میانسالان