صفحه داخلی
بسته خدمات نوین سلامت میانسالان

بسته خدمات نوین سلامت میانسالان

خدمات نوین سلامت میانسالان درمجموعه برنامه های نوینی قرار می گیرد كه برای پاسخگویی به یك نیاز تازه در گروه سنی 30 تا 59 سالدر طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت تدوین شده است. مجموعه حاضر که در اداره سلامت میانسالان تهیه شده است، چارچوب ارائهمراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان را در زیرگروه‌های زنان و مردان میانسال مشخص نموده است.
دریافت  فایل:  بسته خدمات نوین سلامت میانسالان