صفحه داخلی
1

بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم – ویژه غیرپزشک

رشد و تكامل كودك از دوران جنيني آغازمي شود و با مراقبت و تغذيه مطلوب دردوران بارداري ، فرصت رشدوتكامل مطلوبكودك كه حق طبيعي اوست فراهم مي شود . مهمترين دوران رشد و نيز تكامل مغزي كودك دردو سال اول زندگي ستكه نقش قابل ملاحظه اي برعملكرد ذهني ، جسمي ، رواني، اجتماعي و ايمني كودك دارد .تجربياتي كه كودك درسالهاي سوم تا پنجم زندگي كسب مي كند او را براي كسب مهارتهاي اجتماعي و يادگيري دردوران مدرسه آماده مي سازد. تجربيات و مهارت هاي كودك در 5 سال اول براي موفقيت او در دوران تحصيل حياتي است . مراقبت ازكودك، حمايت،آموزش و رشد و تكامل مطلوب ، ازدوره لقاح آغاز مي شود و نه تنها مراقبت كودك بلكه مراقبت ازمادر نيز براي بقاء، رشد وتكامل كودك حائز اهميت است. كودكاني كه ازمراقبت مطلوب برخوردارند درآموزش و ساير جنبههاي اجتماعي از بقيهجلوتر هستند .توان توليد بيشتري دارند و به قانون بيشتراحترام مي گذارند، لذا در صورتيكه در 5 سال اول خدمات ومراقبتهاي با كيفيتي در دسترس باشند، هزينه هاي آينده براي آموزش ، بهداشت وهزينه هاي اجتماعي كاهش خواهديافت و سرمايه هاي اجتماعي فزوني مي يابد.

برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جداكردن كودكان سالم ازكودكان به ظاهرسالم يا مستعد به بيمارياست كه هنوز نشانه هاي اختلال بيماري درآنها مستقرنشده است . درحقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگرياستانداردمراقبت كودكان صفرتا پنج سال و اجراي آن مي باشد. به همين منظور مجموعه اي تحت عنوان مراقبت كودكسالم كمتر از پنج سال، براي پيشگيري از بيماري با استفاده ازنشانه هاي باليني تهيه شده است . اين مجموعه شاملاساسنامه برنامه، بوكلت و راهنماي پزشك و غير پزشك، فرمهاي ثبت، ابزارهاي پايش برنامه و ... است كه حاصل تلاشهمكاران اداره سلامت كودكان ميباشد كه باتوجه به آخرين منابع علمي وكتابهاي مرجع تهيه شده ومورد تائيدكميته هايعلمي كشورقرارگرفته است.


دریافت فایل:   بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم – ویژه غیرپزشک