مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

 
  صفر فیض الهی

فیض الهی


 
 کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس ارشد روانشناسی

دانشجوی دوره ی MPH  مطالعات اعتیاد