مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

 
 مهندس صفر فیض الهی

فیض الهی

 
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس ارشد روانشناسی

دانشجوی دوره ی MPH  مطالعات اعتیاد