صفحه داخلی

معرفی واحد گسترش
1-توسعه و بهبود استاندارد منابع واحدهای بهداشتی درمانی
2-مکان یابی واحدهای بهداشتی و درمانی
3-بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها
4-برگزاری جلسات مربوط به واحد گسترش به منظور حل مشکلات
5-ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی و درمانی
6-اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی و درمانی
7-نظارت و هماهنگی در احداث بناها
8-برطرف نمودن مشکلات ساختمانی مراکز و تامین فضای فیزیکی مناسب
9-نظارت برطرحهای عمرانی مربوط به مراکز و خانه های بهداشت  و برآوردهزینه مربوطه و آگاهی در زمینه میزان پیشرفت کار
10-تامین اعتبار واحدهای بهداشتی و درمانی
11-برآورد نیازتجهیزات و نیروی انسانی مورد نیازواحدهای بهداشتی و درمانی
12-تأمین و توزیع تجهیزات واحدهای بهداشتی و درمانی
13-برآورد وتامین نیروی انسانی واحدهای بهداشتی- درمانی
14-برنامه ریزی. نظارت . پایش . ارزشیابی واحدهای بهداشتی و درمانی
15-ارزشیابی خدمات و اثر بخشی آنها
16-احتمام بر واگذاری فعالیت های اجرایی به بخش خصوصی
17-نظارت و شرکت در پذیرش بهورزان
18-انجام و پیگیری فعالیتهای مربوط به گزینش بهورز و سایر امور مرتبط
19-نظارت برامور بهورزی
20-آموزش و بازآموزی کارکنان بویژه بهورزان و مربی رابطان
21-آموزش نیروهای جدیدالورود
22-برنامه بیمه روستایی وپزشک خانواده
23-برنامه ریزی به منظور عدم کمبود نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه بیمه روستایی
24-برگزاری جلسات هماهنگی پزشک خانواده به صورت ماهیانه
25-انجام پایش برنامه پزشک خانواده به صورت فصلی
26-انجام نیاز سنجی آموزشی از اعضا ء تیم سلامت
27-بررسی و نظارت بر چگونگی استقرار تیم ها در روستاها (وضعیت بیتوته پزشکان )
28-نظارت بر تشکیل جلسات هیات امنا پزشک خانواده درمراکزبهداشتی درمانی
29-بررسی شاخصهای مختلف و برنامه ریزی در جهت بهبود شاخصها
30-بررسی مشکلات اجرایی برنامه ها
31-تشکیل کمیته پایش پزشک خانواده
32-تنظیم و پیگیری قراردادهای مربوط به برنامه پزشک خانواده
33-هماهنگی با سازمان  های بیمه طرف قرارداد
34-بررسی نحوه پیگیری و جذب اعتبارات از اداره کل بیمه درمانی
35-بررسی و نظارت بر چگونگی هزینه اعتبارات
36-ایجاد هماهنگی درون بخشی
37-تامین  اعتبارو توزیع داروهای مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش با هماهنگی امور دارویی شهرستان
38-تهیه و توزیع اقلام مصرفی مورد نیاز خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
39-همکاری در زمینه آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
40-همکاری در طرح های تحقیقاتی بعنوان ناظر یا مجری