متون عمومي

شرح وظایف واحد سلامت جوانان و مدارس

 • بررسی و شناخت  وضع موجود به منظور تعیین نیاز ها و اولویت ها. 

 • پایش و نظارت بر ارزیابیهای نوجوانان 18-5 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت 

 • جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به واحدسلامت نوجوانان و مدارس استان.

 • تشکیل کمیته های شهرستانی  در مواقع لزوم بهمنظور شناسایی ظرفیت سایر ارگانها و بهره گیری از تجارب.

 • برگزاری کارگاه ، همایش و جلسات آموزشی.

 • تهیه مواد و مطالب لازم در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس برای آموزش همگانی با اولویت دانش آموزان ، معلمین ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان. 

 • آموزش تکنولوژی های جدید(نرم افزارها)خدمات سلامت نوجوانان و مدارس از طریق پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی آموزش.

 • اجرای ضوابط ، استاندارد ها و دستورالعمل های ابلاغی .

 • بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستان  و همکاری در جهت رفع آن ها.

 • پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات.

 • هماهنگی و همکاری با نواحی 5 گانه  آموزش و پرورش شهرستان قزوین.

 • هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی.

 • جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء سلامت نوجوانان و مدارس.

 • نظارت ، کنترل و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیت های سلامت نوجوانان و مدارس.