متون عمومي

معرفی واحد سلامت جوانان و مدارس

  •     آموزش دانش آموزان – والدین – کارکنان – در مدارس در سه گروه هدف
  •    برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری و پزشکی بر اساس شناسنامه سلامت جهت دانش آموزان اول   ابتدایی – اول راهنمایی – اول متوسطه
  •     برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری پدیکلوز جهت دانش آموزان  
  •     همکاری در اجرای طرح های محوله از وزارت بهداشتی
  •     برنامه ریزی جهت اجرای واکسیناسیون توام دانش آموزان 16-14 سال
  •     همکاری در اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه با آموزش و پرورش آموزش استثنائی