صفحه داخلی

معصومه نصیری

سمت: کارشناس واحد سلامت روان، اجتماعی، اعتیاد

مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی


 


وحید عطایی

سمت: کارشناس واحد روان، اجتماعی، اعتیاد

مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی