صفحه داخلی
شرح وظایف کارشناسان سلامت روان در مرکزحاشیه شهرها
 1. تهیه جدول جمعیت تحت پوشش مرکز بر اساس رده سنی جهت تعیین گروههای هدف

 2. تهیه برنامه عملیاتی سلامت روان)تعیین اهداف واستراتژی ها(وتعیین میزان دستیابی به اهداف در پایان هر فصل

 3. بیماریابی موارد جدید اختلالات روانی در جمعیت تحت پوشش وتشکیل پرونده جهت موارد شناسایی شده

 4. پیگیری، درمان ومراقبت بیماران تحت پوشش

 5. انجام مداخلات مختصر روانشناختی برای بیماران مبتلا به اختلال روانپزشکی شایع)جلسات مشاوره برای بیماران به مدت 22 دقیقه(

 6. آموزش گروهی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانی) سایکوتیک(  7-انجام مشاوره عمومی در زمینه های تحصیلی ،زناشویی، پیش از ازدواج وتربیتی جهت افراد ارجاع شده توسط کارشناسان مراقب سلامت و سایر واحدها و یا براساس تقاضای مراجعین

 7. برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه مهارت های زندگی برای جمعیت تحت پوشش طبق هدف تعیین شده در برنامه عملیاتی

 8. برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه مهارت های فرزندپروری برای جمعیت تحت پوشش طبق هدف تعیین شده در برنامه عملیاتی

 9.  آموزش های خود مراقبتی در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 10. برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه پیشگیری از اعتیاد برای جمعیت تحت پوشش طبق هدف تعیین شده در برنامه عملیاتی

 11. غربالگری تکمیلی در سوء مصرف مواد، مداخله مختصر و پیگیری

 12. ارائه خدمات روانی-اجتماعی در درمان سوء مصرف کنند گان مواد 

 13. آموزش های روانشناختی کاهش آسیب اعتیاد 05-آموزش پیشگیری از خودکشی به افراد کلیدی جامعه مثل معلمین ، روحانیون، معتمدین محل 

 14. مشاوره و ارجاع برای درمان جهت افراد در معرض خطر و پرخطر اقدام به خودکشی

 15. پیگیری و انجام مشاوره فرد وخانواده جهت پیشگیری از خودکشی مجدد

 16. تسهیل گری در راستای اجرای مدل اجتماع محور مداخلات سلامت اجتماعی در محلات تحت پوشش )جلب مشارکت داوطلبین محلی در قالب تشکیل کمیته محلی و جلب مشارکت مسئولین شهری در قالب تشکل کمیته راهبری( 

 17. انجام غربالگری فرصت طلبانه در زمینه خشونت خانگی وبرگزاری جلسات آموزشی برای افراد وخانواده آنها

  شرح وظایف مراقبین بهداشتی در سلامت روان

 • برقراری ارتباط با گروههای هدف:
                                   الف) ارائه آموزش های لازم به عموم جامعه وارتقاء سلامت آنها  
                                     ب) ارائه آموزش های لازم به بیماران روان وخانواده آتها
 • بیماریابی اختلالات روانپزشکی و شناسایی اختلالات سوء مصرف مواد
 • ارجاع بیماران به مراکز جامع سلامت
 • پیگیری و مراقبت بیماران
 • آموزش اصول سلامت روان به بیماران ، خانواده آنها و عموم جامعه
 • جلب مشارکتهای مردمی در اجرای برنامه ها
 • ثبت آمار بیماران و فعالیتها و گزارشدهی به مرکز بهداشتی درمانی