صفحه داخلی
معرفی واحد بهداشت خانواده


 

 سر کار خانم  طاهره رضوانی 

رضوانی

سمت :کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده

مدرک :کارشناس مامایی 


 

                 سر کار خانم  سهیلا قنبری

قنبری
                 سمت :کارشناس سلامت کودکان 
                             کارشناس شیر مادر
                             رابط امور بانوان

                مدرک :کاردان مامایی 


                    
 

 سر کار خانم  سمیه سلیمی

سلیمی

سمت :کارشناس برنامه سلامت مادران 
            سلامت نوزادان 

مدرک :کارشناس مامایی 


 

                 سر کار خانم  سارا مهراد

no image

                 سمت:  کارشناس باروری سالم سالمندان
                           مرگ کودک 1-59 ماهه

               مدرککارشناس  مامایی