صفحه داخلی

 1.  برنامه ریزی سالانه در زمینه  برنامه های سلامت مادران، سلامت باروری و جمعیت، سلامت کودکان زیر 8 سال، ترویج تغذیه با شیرمادر، سلامت میانسالان و سالمندان با توجه به شاخص های عملکردی شهرستان

 2.  نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحدهای محیطی و شناسایی مشکلات اجرایی و انجام اقدام لازم جهت بهبود وضعیت

 3.  تجزیه و تحلیل و ارزشیابی عملکرد مراکز براساس اطلاعات دریافتی از آن ها و برنامه ریزی فعالیت های لازم به منظور دستیابی به اهداف سالانه

 4. آموزش نیروهای جدیدالورود و حین خدمت کارکنان محیطی و ستادی

 5. همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی  

 6. برگزاری کمیته  های شهرستانی برنامه ها

 7. تهیه دستورالعمل های اجرایی درجهت بهبود اجرای برنامه ها و ارسال آن ها به واحدهای محیطی

 8. تهیه مطالب آموزشی مرتبط با برنامه ها، جهت بالابردن سطح آگاهی کارکنان واحدهای محیطی

 9. ارسال آمارها و اطلاعات به سطوح بالاتر

 10. تامین و تدارک تجهیزات مورد نیاز واحدها

 11. برگزاری همایش ها

 12. تامین نیروهای مورد نیاز واحدها با همکاری سایر واحدهای ستادی

 13. هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای ستادی به منظور پیشبرد برنامه ها

 14. هماهنگی برون بخشی با ادارات، سازمان ها و ... در جهت افزایش سطح سلامت جامعه

 15. آموزش دانشجویان