برنامه مادران

              فعالیت ها :

·         انجام مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران  توسط ماماها وبهورزان

·         انجام معاینه بخش 3 توسط پزشکان

·         درخواست انجام ازمایشات روتین بارداری جهت مادران باردار روستایی توسط ماماها وپزشکان

·         انجام مراقبت های مادران باردار روستاهای سیاری توسط ماماها

·         برگزاری کلاس آموزشی عوارض زایمان توسط فرد دوره ندیده توسط ماماها وبهورزان

·         برگزاری جلسه بازآموزی درخصوص مراقبت های پیش از بارداری،بارداری وپس از زایمان به همراه پره تست وپست تست توسط کارشناس شهرستان

·         برگزاری کلاس آموزشی به صورت گروهی وچهره به چهره در خصوص مراقبت های پیش از بارداری ، بارداری پس از زایمان

·         توزیع تراکت وپمفلت در خصوص مراقبت های پیش از بارداری ، بارداری و پس از زایمان

·         شناسایی مادران باردار وپیگیری در صورت عدم مراجعه به موقع مادران باردار جهت تشکیل یا تکمیل پرونده توسط ماماها وبهورزان

·         برگزاری همایش جهت مادران باردار

·         برگزاری همایش جهت همسران مادران باردار

·         ارجاع مادران باردار واجد شرایط با فرم مربوطه به بیمارستان کوثر جهت انجام زایمان فیزیولوژی توسط ماماها

·         ارجاع و راهنمایی مادران باردار درمعرض خطر به بیمارستان کوثر توسط ماماها وپزشکان

·         ارجاع وراهنمایی مادران باردار بامشکلات وزنی به مرکز مشاوره تغذیه مرکز بهداشت شهید بلندیان توسط ماماها
 

 برنامه باروری سالم
 فعالیت ها
:

·         ارتقاء نرخ باروری کلی به میزان بیش از حد جایگزینی به علاوه حفظ و ارتقاء شاخصهای کاهش مرگ و میر مادر و کودک با آموزش و ارائه خدمات در راستای افزایش بارداری های آگاهانه و برنامه ریزی شده با فاصله گذاری متناسب به مادران در سنین بارداری مناسب(35-18 سال)

·         ارتقاء شاخص های سلامت مادر و کودک با برنامه ریزی آموزشی و ارائه خدمات و افزایش آگاهی خانواده ها در راستای پیشگیری از بارداری های پرخطر

·         تحکیم بنیان خانواده ها و فرزند آوری سالم با درنظر گرفتن ساز و کار مناسب برای آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج .

·         فراهم آوردن تسهیلات مناسب برای زوجین نابارور

برنامه کودکان

فعالیت ها :

·         انجام مراقبت از کودکان از بدو تولد تا 5  سالگی شامل برسی وضعیت رشد و تکامل کودکان، وضعیت بینایی و تغذیه و تغذیه کودک با شیرمادر و . . . در مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

·         برگزاری کلاس های آموزشی چهره به چهره و گروهی در زمینه مسائل مربوط به سلامت کودکان به صورت روزانه و مکرر در سطح مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

·         انجام معاینات از کودکان زیر 2 ماه توسط پزشکان مراکز بهداشتی درمانی

·         ارائه مکمل ها به صورت رایگان به کودکان زیر 2 سال

·         انجام مراقبت از کودکان بیمار و مصدوم زیر 5 سال( مانا)در مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

·         توزیع تراکت وپمفلت در خصوص مسائل مربوط به سلامت کودکان

·         راهنمایی و ارجاع کودکان به سطوح تخصصی در صورت نیاز به ارائه مراقبتهای ویژه
برگزاری هفته کودک |(یکم الی 7 مهر ماه )

 

برنامه شیر مادر
-
برنامه ریزی و نظارت در زمینه مشاوره تغذیه با شیر مادر و صدور کالا برگ شیر مصنوعی
-
نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات شیر مادر
-
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه شیر مادر
-اجرای برنامه های آموزشی برنامه شیر مادر
برگزاری هفته جهانی شیر مادر (10-16 مرداد ماه )
-
همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی کودکان و شیر مادر  

برنامه سالمندان

فعالیت ها :

·         اتدازه گیری فشارخون سالمندان به صورت رایگان و در هر مراجعه در مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

·         برگزاری کلاس های آموزشی چهره به چهره و گروهی در زمینه مسائل مربوط به سلامت سالمندان به صورت روزانه و مکرر در سطح مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

·         برگزاری کلاس های آموزشی چهره به چهره و گروهی برای سالمندان در زمینه مسائل مربوط به سلامت و بهبود شیوه زندگی در دوران سالمندی در سطح مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

·         برگزاری کلاس های آموزشی چهره به چهره و گروهی برای اطرافیان سالمند در زمینه مسائل مربوط به سلامت و بهبود شیوه زندگی در دوران سالمندی در سطح مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

·         توزیع بروشور و پمفلت در خصوص مسائل مربوط به سلامت سالمندان

·         راهنمایی و ارجاع سالمندان به سطوح تخصصی در صورت نیاز
 

برنامه میانسالان

فعالیت ها :

·         انجام مراقبت سبا از زنان میانسال 59-45 سال شامل بررسی مسائل مربوط به شیوه زندگی، بیماری ها و مشکلات دوران یائسگی و . . . در مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

·         برگزاری کلاس های آموزشی چهره به چهره و گروهی در زمینه مسائل مربوط به سلامت میانسالان ( زنان 59- 25 سال در شهر و زنان و مردان میانسال در مراکز روستایی)

·         توزیع بروشور و پمفلت در خصوص مسائل مربوط به سلامت میانسالان

·         انجام رایگان معاینه پستانزنان 59- 25 سال توسط ماماها در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

·         انجام پاپ اسمیر اززنان 59- 25 سال توسط ماماها در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

·         راهنمایی و ارجاع میانسالان به سطوح تخصصی در صورت نیاز