صفحه داخلی
معرفی پرسنل واحد بهداشت محیط


 
محمد ابراهیم غمخواه  غمخواه

سمت :کارشناس مسئول بهداشت محیط

مدرک :کارشناس بهداشت محیط