صفحه داخلی

شرح وظایف:

 1. آموزش بهداشت
 2. بازدید و کنترل تاسیسات آب مشروب و فاضلاب
 3. بازدید و کنترل اماکن تهیه و توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و ارائه طریق جهت رفع مشکلات و پیگیری لازم ( اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و.......)
 4. شرکت در اجرای برنامه های بهسازی محیط و اپیدمی و سوانح و طرحهای پاکسازی محیط
 5. اجرای برنامه های دفع صحیح مدفوع در مناطق روستایی ( برنامه احداث مستراحهای خانوارهای روستایی)
 6. کمک و همکاری جهت کنترل مراکز کاربرد اشعه های یون ساز و کارخانجات
 7. نظارت بر امر کنترل حشرات و جوندگان
 8. مشارکت با تیم بازدید کننده از خانه های بهداشت و نظارت بر فعالیتهای بهورزان در زمینه بهداشت محیط
 9. ارائه طریق به بهورزان در نحوه جلب خودیاری مردم جهت ارتقای سطح بهداشت محیط روستا
 10. نظارت در امر نگهداری تاسیسات بهداشتی در روستاها و ارائه طریق به مسئولین مربوطه
 11. بازدید از مدارس تحت پوشش در طی سال
 12. بازدید از کارخانجات مواد غذایی و مراکز آلوده کننده هوا
 13. بازدید از مطبها و مراکز بهداشتی درمانی
 14. تشکیل شورای بهداشت و برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات آن
 15. تهیه شاخصهای بهداشت محیط و ارائه آن به مرکز بهداشت و نصب در اتاق رئیس مرکز بهداشتی درمانی و کاردان بهداشت محیط
 16. نظارت و هدایت دفع صحیح زباله شهری و روستایی نظارت بر دفع زباله های عفونی مراکز درمانی تحت پوشش
 17. اعلام آلودگی میکروبی و شیمیایی آب به ادارات مربوطه و یافتن علت آلودگی
 18. شرکت در ستادهای اپیدمی و کمک رسانی در حوادث طبیعی
 19. نمونه برداری باکتریولوژی و شیمیایی از آب شهرها و روستاها براساس استاندارد
 20. رسیدگی به شکایات بهداشتی اعاده شده از مراجع قضایی
 21. رسیدگی به شکایات بهداشتی مردم در زمینه زباله ، فضولات ، فاضلاب براساس ماده 688 قانون مجازاتهای اسلامی
 22. صدور صلاحیت یا عدم صلاحیت برای استعلامیه های بهداشتی ادارات مربوطه
 23. نظارت بر عملیات اتلاف سگهای ولگرد و دفن بهداشتی آن
 24. کلر سنجی آب شهرها و روستاها براساس استاندارد
 25. نظارت بر توزیع و عرضه مواد غذایی و معدوم نمودن مواد غذایی غیرقابل مصرف ( اجرای مواد 1 ، 11 و 14 قانون مواد خوردنی و .........)
 26. نمونه برداری از فاضلاب شهرها و روستاها
 27. نمونه برداری مواد غذایی مشکوک به فساد
 28. دریافت ، جمع بندی و کنترل آمارهای مربوط به واحد بهداشت محیط از خانه یا پایگاه بهداشت و ارائه به سطوح بالاتر
 29. مشارکت در پروژه های شهر یا روستاهای سالم
 30. دریافت لوازم و ملزومات و فرمهای مورد نیاز خانه ها و پایگاههای بهداشت از مرکز بهداشت شهرستان و ارسال به خانه های بهداشت