صفحه داخلی
ارتباط با واحد آمار و امور بهورزی
تلفن تلفن تماس : 02834623896
ایمیل پست الکترونیکی : avhc.qums.ac.ir

             

 
                             

                                                                                    کد پستی : 34618-34114                                                                                     ساعت کار اداری : شنبه الی چهارشنبه : 14:15- 7:30  /  پنج شنبه 13:15 – 7:30