صفحه داخلی
معرفی پرسنل واحد آمار و امور بهورزی


 
فهیمه طاهرخانی عباس صفری

سمت :کارشناس  واحد آمار و امور بهورزی

مدرک :کارشناس بهداشت عمومی